Tammikuu 2019

Uusi ratkaisu ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukseen

Työ­ter­veys­lai­tok­sen te­ke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa mai­ni­taan kym­me­nen on­gel­ma­koh­taa sai­raa­loi­den IV-jär­jes­tel­mien puh­dis­tukses­sa. Naa­va­Tec Oy:n suo­da­ti­nin­no­vaa­tion avul­la rat­kais­taan niis­tä kah­dek­san.

IV-jär­jes­tel­mien li­kai­suus ja viat voi­vat ol­la jo­pa suu­rin yk­sit­täi­nen si­säil­maon­gel­mien ai­heut­ta­ja. Naa­va­Te­cin ko­ke­muk­sien pe­rus­teel­la puh­dis­tus­työn laa­tuun ja sen val­von­taan tu­li­si­kin aset­taa ko­ko­naan uu­si vaa­ti­mus­ta­so. In­no­vaa­tio on alun pe­rin syn­ty­nyt vas­taa­maan mat­kus­ta­ja­lai­vo­jen IV-ka­na­vis­to­jen puh­dis­ta­mi­sen haas­tei­siin, mut­ta se so­pii eri­no­mai­ses­ti kaik­kiin kiinteis­töi­hin, jois­sa puh­dis­tus­työ ha­lu­taan teh­dä te­hok­kaas­ti ja laa­duk­kaas­ti se­kä mah­dol­li­sim­man vä­hän häi­riö­tä ai­heut­taen. Tois­tai­sek­si Naa­va­Tec pal­ve­lee Var­si­nais-Suo­men alueel­la, mut­ta ta­voit­tee­na on laa­jen­tua.

– Olem­me to­teut­ta­neet run­saas­ti koh­tei­ta, jois­sa ai­kai­sem­min teh­dyn puh­dis­tuk­sen laa­tu on ol­lut heik­ko, ei­kä kaik­kia työvaihei­ta ole vält­tä­mät­tä teh­ty lain­kaan. Ke­hit­tä­määm­me lait­teis­toa ja me­ne­tel­mää käy­tet­täes­sä työ ei jää puo­li­tie­hen, vaan laa­tuun voi luot­taa, toi­mi­tus­joh­ta­ja Ta­pio Hörk­kö sa­noo.

Naa­va­Te­cin me­ne­tel­mäs­sä ede­tään pie­ni alue ker­ral­laan ja il­man­vaih­to on puh­dis­tus­työn ai­ka­na toi­min­nas­sa, jolloin tilojen käyttäjien olosuhteet säilyvät miellyttävinä. Suo­dat­ti­men tal­tee­not­to­ka­pa­si­teet­ti on huo­mat­ta­vas­ti pe­rin­tei­siä suo­dat­ti­mia suu­rem­pi, ei­kä pö­lyä le­vit­tä­vää puhdistussuo­dat­ti­mien vaih­toa teh­dä kiin­teis­tön käyt­tä­jien ti­lois­sa. Suo­da­tin ta­saa pai­neen ja pa­lau­tu­sil­ma suo­da­te­taan HE­PA-suo­dat­ti­mel­la. Jä­teil­maa ei tarvitse johtaa ulos, jo­ten ener­gian­huk­kaa ei synny ei­kä ul­koil­man hiuk­ka­sia pää­se si­sä­ti­loi­hin. Li­säk­si es­te­tään ti­lo­jen pai­ne-ero­jen kas­vu, läm­pö­ti­lo­jen nou­su ja bak­tee­ri­pi­toi­suuk­sien kas­vu puhdistustyön aikana, sekä hiuk­kas­puls­sit puh­dis­tus­työn jälkeen. Nä­mä oli­vat myös tut­ki­muk­ses­sa esiin nous­sei­ta on­gel­mia.

– Lait­teis­to mah­dol­lis­taa ko­ko IV-jär­jes­tel­män huo­lel­li­sen lä­pi­käyn­nin en­tis­tä hel­pom­min ja näin teh­dään sa­mal­la kat­ta­va kunto­kar­toi­tus. Puh­dis­tus­töi­den yh­tey­des­sä löy­tyy usein IV-jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­teen vai­kut­ta­via vi­ko­ja ja puut­tei­ta, jot­ka kor­ja­taan en­nen il­man­vaih­don sää­töä.

LÄH­DE: KunnallisSuomi, Sairaalatekniikan media, tammikuu 2019

Viestintä

Tapio Hörkkö
+358 50 323 9217
tapio.horkko@naavatec.fi